User Tools

Site Tools


a_letter_list_of_indian_sanskrit_text_titles_of_canon_of_buddhist_dharma
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

a_letter_list_of_indian_sanskrit_text_titles_of_canon_of_buddhist_dharma [2018/02/26 18:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +** [[Ayurveda Healing Arts Institute]] of [[Medicine Buddha Healing Center]] **
 +** [[Nalanda University]] of [[Ayurveda]] and [[Buddhism]] **
 +
 +
 +[[Home]] | [[Clinic]] | [[Featured Content]] | [[Buddhist Ayurvedic Distance Learning |Distance Learning]] | [[About Us]] | [[Donate]] | [[Non-Profit]] | [[Recent Changes]] | Phone: 1-510-292-6696
 +
 +Part of the List of [[Dharma Terms]] from the [[Buddhist Ayurveda]] Course ([[HUM108]] and [[SKT220]]) on [[Sanskrit Terms]] of [[Ayurveda]],​ [[Tibetan Medicine]] and [[Dharma]] and helpful for patients in [[CLN301|Consultations]]
 +----
 +
 +[[Buddhism Distance Learning]] | [[Ayurveda Distance Learning]]
 +
 +[[Recent Changes]] | [[Dharma Terms]] | [[Dharma Teachers]] | [[Ayurveda Terms]]
 +
 +======= List of Indian Sanskrit Canon of Buddhist Dharma Texts =======
 +
 +Return to [[List of Indian Sanskrit Canon of Buddhist Dharma Texts]] from the List of [[Buddhist Texts]] of the [[Tripitaka]]
 +
 +
 +(Abhidharma)jñānaprasthānaśāstra 阿毘曇八犍度論,​ 阿毘曇經八犍度論
 +
 +(Abhidharma)prakaraṇapāda(śāstra) 衆事分阿毘曇論
 +
 +[ārya-]Mahāmaṇivipulavimāna[viśva]supratiṣṭhita-guhyaparamarahasyakalparāja-[nāma]dhāraṇī 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經
 +
 +[ārya-]Maitreyapratijñā-dhāraṇī 慈氏菩薩誓願陀羅尼經
 +
 +[ārya-]Mañjuśrīnāmāṣṭaśataka 文殊師利一百八名梵讚
 +
 +[ārya-]Mārīcī-dhāraṇī 大摩里支菩薩經
 +
 +[ārya-]Sahasrāvarta[-nāma-]dhāraṇī 千轉陀羅尼觀世音菩薩呪
 +
 +[ārya-śrī-]Mahādevī-vyākaraṇa 大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經
 +
 +[āryaśrī-nāva-]Grahamāṭrkā-dhāraṇī 聖曜母陀羅尼經
 +
 +Abhayaṃkarī-dhāraṇī 無畏陀羅尼經
 +
 +Abhidharma prajñāpti-pāda 阿毘達磨施設足論
 +
 +Abhidharma-āvatāra-prakaraṇa 入阿毘達磨論
 +
 +Abhidharma-dharmaskandha pāda śāstra 阿毘達磨法蘊足論
 +
 +Abhidharmahṛdaya 阿毘曇心論
 +
 +Abhidharma-jñāna-prasthāna-śāstra 阿毘達磨發智論
 +
 +[[Abhidharmakośa]] 阿毘達磨倶舍論本頌
 +
 +Abhidharmakośa- bhāṣya 阿毘達磨倶舍論
 +
 +Abhidharmakośa-bhāṣya 倶舍論, 倶舍釋論,​ 阿毘達磨倶舍釋論
 +
 +Abhidharma-kośa-śāstra 倶舍論, 倶舍釋論
 +
 +Abhidharmakośa-śāstra-kārikā-vibhāṣya 阿毘達磨藏顯宗論
 +
 +Abhidharma-kośa-śāstra-kārikā-vibhāṣya 顯宗論
 +
 +Abhidharma-mahāvibhāṣā-śāstra 大毘婆沙論
 +
 +Abhidharma-mahā-vibhāṣā-śāstra 婆沙論, 阿毘達磨大毘婆沙論
 +
 +Abhidharmâmṛta-rasa-śāstra 阿毘曇甘露味論
 +
 +Abhidharmâmṛta-śāstra 阿毘曇甘露味論
 +
 +Abhidharma-nyāyânusāra śāstra 正理論, 倶舍雹論,​ 阿毘達磨順正理論,​ 順正理論
 +
 +Abhidharma-piṭaka-prakaraṇa-śāsana-śāstra 阿毘達磨藏顯宗論,​ 顯宗論
 +
 +Abhidharma-prakaraṇapāda-śāstra 阿毘達磨品類足論
 +
 +Abhidharma-samayapradīpika 阿毘達磨藏顯宗論
 +
 +Abhidharma-saṃgīti-paryāya-pāda 集異門論
 +
 +Abhidharma-saṃgīti-paryāya-pāda-śāstra 阿毘達磨集異門足論
 +
 +Abhidharma-samuccaya 大乘阿毘達磨集論
 +
 +Abhidharma-samuccaya-vyākhyā 大乘阿毘達磨雜集論
 +
 +Abhidharmasāra 阿毘曇心論
 +
 +Abhidharma-sāra-prakīrṇaka-śāstra 雜阿毘曇心論
 +
 +Abhidharma-sūtra 阿毘達磨大乘經
 +
 +Abhidharma-vibhāṣā-śāstra 毘婆沙論,​ 阿毘曇毘婆沙論,​ 雜心
 +
 +Abhidharma-vijñāna-kāya-pāda-śāstra 阿毘達磨識身足論
 +
 +Abhiniṣkramaṇa-sūtra 佛本行集經,​ 本行經, 本行集經
 +
 +Abhisamayālaṃkāra-nāma-prajñāpāramitôpadeśa-śāstra 現觀莊嚴般若波羅蜜多優波提舍論
 +
 +Abhisamayâlaṃkāra-śāstra 現觀莊嚴論
 +
 +Acintya-sūtra 不可思議經
 +
 +Acintya-vimokṣa-sūtra 不可思議解脫經
 +
 +Adbhuta-dharma-paryāya 甚希有經
 +
 +Adhyardhaśatikā prajñāpāramitā 大樂金剛不空眞實三麼耶經,​ 實相般若波羅蜜經
 +
 +Adhyardhaśatikā prajñā-pāramitā 理趣經
 +
 +Adhyarthaśatikā-prajñāpāramitā-sūtra 大樂金剛不空眞實三摩耶經
 +
 +Advayasamatāvijayākhyākalpa-mahātantrarājā 無二平等最上瑜伽大教王經
 +
 +Advayasamatāvijayā-mahātantrarāja 無二平等最上瑜伽大教王經
 +
 +Advayasamatāvijaya-nāma-kalpa-rāja 無二平等最上瑜伽大教王經
 +
 +Āgama sūtras 阿含經
 +
 +Agra-pradīpa-dhāraṇī 東方最勝燈王如來經,​ 聖最上燈明如來陀羅尼經
 +
 +Agrapradīpa-dhāraṇī-vidyārāja 東方最勝燈王陀羅尼經
 +
 +Ajātaśatru sūtra 未生冤經
 +
 +Ajātaśatru-kaukṛtyavinodana-sūtra 未曾有正法經,​ 未曾有經,​ 未曾經
 +
 +Akāśagarbha-bodhisattva-sūtra 虛空藏菩薩經
 +
 +Ākāśagarbha-sūtra 虛空孕菩薩經,​ 虛空藏菩薩神呪經
 +
 +Akṣaraśataka 百字論
 +
 +Akṣa-sūtra 數珠
 +
 +Ālambana parikṣa 觀所緣緣論
 +
 +Ālambana-parīkṣā 無相思塵論
 +
 +Ambaṭṭha-sutta 佛開解梵志阿颰經
 +
 +Amitâbha-buddha-sūtra 阿彌陀經
 +
 +Amitâbha-sūtra 佛說阿彌陀經,​ 彌陀經, 阿彌陀經
 +
 +Amitâbha-vyūha 大乘無量壽莊嚴經,​ 大無量壽經,​ 大阿彌陀經,​ 無量壽經
 +
 +Amitartha-sūtra 無量義經
 +
 +Amitâyuḥ-sūtra 大乘無量壽莊嚴經
 +
 +Amitāyuḥ-sūtra 大無量壽經,​ 大阿彌陀經,​ 無量壽經
 +
 +Amoghapāśakalpa-hṛdayadhāraṇī 不空羂索呪心經,​ 不空羂索神咒心經
 +
 +Amoghapāśa-kalparāja 不空羂索神變眞言經
 +
 +Anakṣarakaraṇḍaka-vairocanagarbha-nāma-mahāyāna-sūtra 大乘遍照光明藏無字法門經
 +
 +Anakṣara-karaṇḍaka-vairocana-garbha-sūtra 大乘離文字普光明藏經,​ 無字寶篋經
 +
 +Anantamukha-dhāraṇī 出生無邊門陀羅尼經
 +
 +Ananta-mukha-sādhaka-dhāraṇī 一向出生菩薩經,​ 無量門微密持經,​ 無量門破魔陀羅尼經
 +
 +Anantamukha-sādhaka-dhāraṇī 出生無量門持經
 +
 +Aṇgulimālīyasūtra 央堀摩羅經,​ 鴦掘摩經
 +
 +Anūnatvâpūrṇatva-nirdeśa-parivarta 不增不減經
 +
 +Anuttarâśraya-sūtra 無上依經
 +
 +Aparamitāyur-nāma-mahāyānasūtra 大乘無量壽經
 +
 +Aparimitaguṇānuśāṃṣā-dhāraṇī 無量功德陀羅尼經
 +
 +Aparimitāyurjñānahṛdaya-dhāraṇī 聲王經, 阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經
 +
 +Aparimitâyus-sūtra 阿彌陀經
 +
 +Apidamo zajilun 阿毘達磨雜集論
 +
 +Apitan piposha lun 阿毘曇毘婆沙論
 +
 +Arśapraśamana-sūtra 療痔病經
 +
 +Arthavighuṣṭasūtra 廣義法門經,​ 普義經
 +
 +Artha-vistara 廣義法門經
 +
 +Ārya-deśanā-vikhyapāna 顯揚聖教論
 +
 +Āryadhāraṇīśvararāja-sūtra 守護國界主陀羅尼經
 +
 +āryâkṣobhya-tathāgatasya-vyūha 阿閦佛經
 +
 +Āryamahā-dhāraṇī 聖大總持王經
 +
 +Ārya-mahā-sahasra-pramardinī 守護大千國土經
 +
 +Ārya-śāsana-prakaraṇa 顯揚聖教論
 +
 +Āryatārā-dhāraṇī-arolika 阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經
 +
 +Ārya-tathāgatānāṃ-buddhakṣetra-guṇôkta-dharma-paryāya 顯無邊佛土功德經
 +
 +Aṣṭādaśa-śunyatā-śāstra 十八空論
 +
 +Aṣṭa-mahā-śrī-caitya-stotra 八大靈塔梵讚
 +
 +Aṣṭamahāsthānacaityavandanāstava 八大靈塔梵讚
 +
 +Aṣṭamaṇḍalaka 八大菩薩曼荼羅經
 +
 +Aṣṭâṅga-mārga-satya-sūtra 八正道經
 +
 +Aṣṭasāhasrikā prajñāpāramitā 大明度無極經
 +
 +Aṣṭasāhasrikā prajñāpāramitā-sūtra 大明度經
 +
 +Aṣṭa-sāhasrikāprajñā-pāramitā 小品般若波羅蜜經
 +
 +Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā 道行般若波羅蜜經
 +
 +[[Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra]] 道行般若經
 +
 +Ātharvaṇa 阿他婆吠陀
 +
 +Atharvaveda 阿他婆吠陀,​ 阿達婆鞞陀,​ 阿闥波陀
 +
 +Avaivartanīya-cakra-sūtra 不退轉法輪經
 +
 +Avaivartika-cakra 廣博嚴淨不退轉輪經
 +
 +Avalokitêśvara Samādhi-sūtra 觀世音三昧經
 +
 +Avalokitêśvara[-nāma]-dhāraṇī 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼呪本
 +
 +Avalokitêśvara-ekadaśamukha-dhāraṇī 十一面觀世音神呪經
 +
 +Avalokitêśvara-guṇa-kāraṇḍa-vyūha 大乘莊嚴寶王經
 +
 +Avalokitêśvaraikādaśamukha-dhāranī 十一面神咒心經
 +
 +Avalokitêśvaramātā-dhāraṇī 觀自在菩薩母陀羅尼經
 +
 +Avalokitêśvara-padma-jāla-mūla-tantra-nāma-dhāraṇī 千手
 +
 +Avalokitêśvarasya Nīlakaṇṭha-dhāraṇī 靑頸觀自在菩薩心陀羅尼經
 +
 +[[Avalokitêśvarasyāṣṭottaraśatanāma-mahāyānasūtra]] 聖觀自在菩薩一百八名經
 +
 +[[Avataṃsaka-sūtra]] [[大方廣佛華嚴經]],​ [[華嚴經]]
 +
 +[[Āyurveda]] 壽論, 阿由
  
a_letter_list_of_indian_sanskrit_text_titles_of_canon_of_buddhist_dharma.txt · Last modified: 2018/02/26 18:10 (external edit)