User Tools

Site Tools


tibetan_gelugpa_prayers_for_teachings
Tibetan Gelugpa Tradition Prayers for Teachings
Prayers at the Beginning of the Teachings

Praise to Shakyamuni [[Buddha]]

TÖN PA CHOM DÄN DÄ DE ZHIN SHEG PA DRA CHOM PA YANG DAG PAR DZOG PÄI SANG GYÄ RIG PA DANG ZHAB SU DÄN PA / DE WAR SHEG PA / JIG TEN KHYEN PA / KYE BU DÜL WÄI KHA LO GYUR WA LA NA ME PA / LHA DANG MI NAM KYI TÖN PA / SANG GYÄ CHOM DÄN DÄ PÄL GYÄL WA SHA KYA THUB PA LA CHHAG TSHÄL LO / CHHÖ DO KYAB SU CHHI WO (3x)

To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings; to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. (3x)

GANG TSHE KANG NYI TSO WO KHYÖ TAM TSHÄ When, O supreme amongst humans, you were born on this earth, SA CHHEN DI LA GOM PA DÜN POR NÄ You paced out seven strides, NGA NI JIG TEN DI NA CHHOG CHE SUNG Then said, “I am supreme in this world.” DE TSHE KHÄ PA KHYÖ LA CHHAG TSHÄL LO To you, who were wise then, I prostrate.

NAM DAG KU NGA CHHOG TU ZUG ZANG WA With pure bodies, form supremely pure; YE SHE GYA TSHO SER GYI LHÜN PO DRA wisdom ocean, like a golden mountain; DRAG PA JIG TEN SUM NA LHAM ME WA Fame that blazes in the three worlds, GÖN PO CHHOG NYE KHYÖ LA CHHAG TSHÄL LO Winner of the best – Lord, to you I prostrate.

TSHÄN CHHOG DÄN PA DRI ME DA WÄI ZHÄL With the supreme signs, face like spotless moon, SER DOG DRA WA KHYÖ LA CHHAG TSHÄL LO Colour like gold – to you, I prostrate. DÜL DRÄL KHYÖ DRA SI PA SUM MA CHHI Dust-free like you, the three worlds are not. NYAM ME KHYEN CHEN KHYÖ LA CHHAG TSHÄL LO Incomparably wise one – to you, I prostrate.

GÖN PO THUG JE CHHE DÄN PA The saviour having great compassion, THAM CHÄ KHYEN PA TÖN PA PO The founder having all understanding, SÖ NAM YÖN TÄN GYA TSHÖI ZHING The field of merit with qualities like a vast ocean – DE ZHIN SHEG LA CHHAG TSHÄL LO To you, the one gone to thusness, I prostrate.   DAG PÄ DÖ CHHAG DRÄL WAR GYUR The purity that frees one from attachment, GE WÄ NGÄN SONG LÄ DRÖL CHING The virtue that frees one from the lower realms, CHIG TU DÖN DAM CHHOG GYUR PA The one path, the sublime pure reality – ZHI GYUR CHHÖ LA CHHAG TSHÄL LO To the Dharma that pacifies, I prostrate.

DRÖL NÄ DRÖL WÄI LAM YANG TÖN Those who are liberated and who also show the path to liberation, LAB PA DAG LA RAB TU NÄ The holy field qualified with realizations, ZHING GI DAM PA YÖN TÄN DÄN Who are devoted to the moral precepts – GE DÜN LA YANG CHHAG TSHÄL LO To you, the sublime community intending virtue, I prostrate.

SANG GYÄ TSO LA CHHAG TSHÄL LO Homage to the supreme Buddha! KYOB PA CHHÖ LA CHHAG TSHÄL LO Homage to the Dharma refuge! GE DÜN CHHE LA CHHAG TSHÄL LO Homage to the great Sangha! SUM LA TAG TU GÜ CHHAG TSHÄL To all three, ever-devout homage!

CHHAG JAR Ö PA THAM CHÄ LA To all worthy of respect, ZHING DÜL KÜN GYI DRANG NYE KYI Bowing with bodies as many as LÜ TÜ PA YI NAM KÜN TU All realms’ atoms, in all aspects, CHHOG TU DÄ PÄ CHHAG TSHÄL LO With supreme faith I pay homage. DIG PA MI GE CHI YANG MI JA ZHING Do not commit any non-virtuous actions, GE WA PHÜN SUM TSHOG PAR BÄ PÄ CHÄ Perform only perfect virtuous actions, RANG GI SEM NI YONG SU DÜL WA TE Subdue your mind thoroughly – SANG GYÄ TÄN PA DI LA TSHÖN PAR JA This is the teaching of the Buddha.

Quote from Vajra Sutra - Diamond Cutter Sutra

KAR MA RAB RIB MAR ME DANG A star, a visual aberration, a flame of a lamp, GYU MA ZIL PA CHHU BUR DANG An illusion, a drop of dew, or a bubble, MI LAM LOG DANG TRIN TA BUR A dream, a flash of lightning, a cloud – DÜ JÄ CHHÖ NAM DI TAR TA See conditioned things as such!

Dedication

SÖ NAM DI YI THAM CHÄ ZIG PA YI Through these merits may sentient beings GO PHANG THOB NÄ KYÖN GYI DRA TÜL TE Attain the rank of all seeing, subdue the foe of faults, GA DANG NA DANG CHHI WÄI LAB TRUG PÄI And be delivered from samsara’s ocean, SI PÄI TSHO LÄ DRO WA DRÖL WAR SHOG Perturbed by the waves of aging, sickness, and death.

Praise to Manjushri

LA MA DANG GÖN PO JE TSÜN JAM PÄL YANG LA CHHAG TSHÄL LO Obeisance to my guru and protector, Manjushri, GANG GI LO DRÖ DRIB NYI TRIN DRÄL NYI TAR NAM DAG RAB SÄL WÄ Who holds to his heart a scriptural text symbolic of his seeing all things as they are; JI NYE DÖN KÜN JI ZHIN ZIG CHHIR NYI KYI THUG KAR LEG BAM DZIN Whose understanding shines forth as the sun, unclouded by defilements or traces of ignorance; GANG DAG SI PÄI TSÖN RAR MA RIG MÜN THOM DUG NGÄL GYI ZIR WÄI Who teaches in sixty ways, with the patient love of a father for his only son, all creatures caught in the prison of samsara, confused in the darkness of their ignorance, overwhelmed by their suffering. DRO TSHO KÜN LA BU CHIG TAR TSE YÄN LAG DRUG CHÜI YANG DÄN SUNG You, whose dragon-thunder proclamation of the Dharma arouses us from the stupor of our delusions and frees us from the iron chains of our karma;  

DRUG TAR CHHER DROG NYÖN MONG NYI LONG LÄ KYI CHAG DROG DRÖL DZÄ CHING Whose powerful sword of wisdom hews down suffering wherever its sprouts appear, clearing away the darkness of all ignorance; MA RIG MÜN SEL DUG NGÄL NYU GU JI NYE CHÖ DZÄ RÄL DRI NAM Whose princely body is adorned with the one hundred and twelve marks of a Buddha, DÖ NÄ DAG CHING SA CHÜI THAR SÖN YÖN TÄN LÜ DZOG GYÄL SÄ THU WÖI KU Who has completed the ten stages achieving the highest perfection of a Bodhisattva, CHU THRAG CHU DANG CHU NYI GYÄN TRÄ DAG LÖI MÜN SEL JAM PÄL YANG LA DÜ Who has been pure from the beginning;

Manjushri Mantra

OM AH RA PA TSA NA DHI

TSE DÄN KHYÖ KYI KHYEN RAB Ö ZER GYI O Manjushri, all-loving one, with the brilliance of your wisdom, DAG LÖI TI MUG MÜN PA RAB SÄL NÄ Illuminate the darkness enclosing my mind. KA DANG TÄN CHÖ ZHUNG LUG TOG PA YI Enlighten my intelligence and wisdom so that I may gain insight into Buddha’s words LO DRÖ POB PÄI NANG WA TSÄL DU SÖL And the texts that explain them.

Maha Prajna Paramita Sutra - Heart of the Perfection of Wisdom Sutra

  Heart of the Perfection of Wisdom (Maha Prajna Paramita) Sutra MA-SAM-JÖ-ME SHE-RAB-PA-RÖL-CHIN MA-KYE-MI-GAK NAM-KEY-NGO-WO-NYI SO-SO-RANG-RIK YE-SHE-CHÖ-YÜL-WA DÜ-SUM-GYEL-WÄY YUM-LA-CHAK-TSEL-LO

DI-KÄ-DAG-GI THÖ-PA-DÜ-CHIG-NA CHOM-DÄN-DÄ GYÄL-PÖI-KHAB JA-GÖ-PHUNG-PÖI-RI-LA GE-LONG-GI GE-DÜN-CHHEN-PO-DANG JANG-CHHUB-SEM-PÄI GE-DÜN-CHHEN-PO-DANG THAB-CHIG-TU-ZHUG-TE DEI-TSHE CHOM-DÄN-DÄ ZAB-MO-NANG-WA ZHE-JA-WÄI CHHÖ-KYI-NAM-DRANG-KYI TING-NGE-DZIN-LA NYOM-PAR-ZHUG-SO

YANG-DEI-TSHE JANG-CHHUB-SEM-PA SEM-PA-CHHEN-PO PHAG-PA-CHÄN-RÄ-ZIG WANG-CHHUG-SHE-RAB-KYI PHA-RÖL-TU-CHHIN-PA ZAB-MO-CHÖ-PA-NYI-LA NAM-PAR-TA-ZHING PHUNG-PO-NGA-PO DE-DAG-LA-YANG RANG-ZHIN-GYI TONG-PAR-NAM-PAR-TA-O DE-NÄ-SANG-GYÄ-KYI THÜ-TSHE-DANG-DÄN-PA SHA-RI-BÜ JANG-CHHUB-SEM-PA SEM-PA-CHHEN-PO PHAG-PA-CHÄN-RÄ-ZIG WANG-CHHUG-LA DI-KÄ-CHE-MÄ-SO RIG-KYI-BU GANG-LA-LA SHE-RAB-KYI PHA-RÖL-TU-CHHIN-PA ZAB-MÖI-CHÄ-PA-CHÖ-PAR DÖ-PA-DE JI-TAR-LAB-PAR-JA

DE-KÄ-CHE-MÄ-PA-DANG JANG-CHHUB-SEM-PA SEM-PA-CHHEN-PO PHAG-PA-CHÄN-RÄ-ZIG WANG-CHHUG-GI TSHE-DANG-DÄN-PA SHA-RI-BU-LA DI-KÄ-CHE-MÄ-SO SHA-RI-BU RIG-KYI-BU-AM RIG-KYI-BU-MO GANG-LA-LA SHE-RAB-KYI PHA-RÖL-TU-CHHIN-PA ZAB-MÖI-CHÄ-PA-CHÖ-PAR DÖ-PA-DE DI-TAR-NAM-PAR TA-WAR-JA-TE PHUNG-PO-NGA-PO DE-DAG-KYANG RANG-ZHIN-GYI TONG-PAR-NAM-PAR YANG-DAG-PAR JE-SU-TA-O

ZUG-TONG-PA-O TONG-PA-NYI-ZUG-SO ZUG-LÄ-TONG-PA-NYI-ZHÄN-MA-YIN TONG-PA-NYI-LÄ-KYANG ZUG-ZHÄN-MA-YIN-NO DE-ZHIN-DU TSHOR-WA-DANG DU-SHE-DANG DU-JE-DANG NAM-PAR-SHE-PA-NAM TONG-PA-O

SHA-RI-BU DE-TAR-CHHÖ-THAM-CHÄ TONG-PA-NYI-DE TSHÄN-NYI-ME-PA MA-KYE-PA MA-GAG-PA DRI-MA-ME-PA DRI-MA-DANG-DRÄL-WA DRI-WA-ME-PA GANG-WA-ME-PA-O   SHA-RI-BU DE-TA-WÄ-NA TONG-PA-NYI-LA ZUG-ME-TSHOR-WA-ME DU-SHE-ME DU-JE-NAM-ME NAM-PAR-SHE-PA-ME MIG-ME-NA-WA-ME NA-ME-CHE-ME LÜ-ME-YI-ME ZUG-ME-DRA-ME DRI-ME-RO-ME REG-JA-ME CHHÖ-ME-DO MIG-GI-KHAM-ME-PA-NÄ YI-KYI-KHAM-ME YI-KYI-NAM-PAR-SHE-PÄI KHAM-KYI-BAR-DU YANG-ME-DO MA-RIG-PA-ME MA-RIG-PA ZÄ-PA-ME-PA-NÄ GA-SHI-ME GA-SHI-ZÄ-PÄI-BAR-DU YANG-ME-DO DE-ZHIN-DU DUG-NGÄL-WA-DANG KÜN-JUNG-WA-DANG GOG-PA-DANG LAM-ME-YE-SHE-ME THOB-PA-ME MA-THOB-PA-YANG-ME-DO

SHA-RI-BU DE-TA-WÄ-NA JANG-CHHUB-SEM-PA-NAM THOB-PA-ME-PÄI-CHHIR SHE-RAB-KYI PHA-RÖL-TU-CHHIN-PA-LA TEN-CHING-NÄ-TE SEM-LA-DRIB-PA-ME-CHING TRAG-PA-ME-DO CHHIN-CHI-LOG-LÄ SHIN-TU-DÄ-NÄ NYA-NGÄN-LÄ-DÄ-PÄI THAR-CHHIN-TO DÜ-SUM-DU NAM-PAR-ZHUG-PÄI SANG-GYÄ-THAM-CHÄ-KYANG SHE-RAB-KYI PHA-RÖL-TU-CHHIN-PA-LA TEN-NÄ-LA-NA-ME-PA YANG-DAG-PAR DZOG-PÄI-JANG-CHHUB-TU NGÖN-PAR-DZOG-PAR SANG-GYÄ-SO DE-TA-WÄ-NA SHE-RAB-KYI PHA-RÖL-TU-CHHIN-PÄI-NGAG RIG-PA-CHHEN-PÖI-NGAG LA-NA-ME-PÄI-NGAG MI-NYAM-PA-DANG NYAM-PÄI-NGAG DUG-NGÄL-THAM-CHÄ RAB-TU-ZHI-WAR-JE-PÄI-NGAG MI-DZÜN-PÄ-NA DEN-PAR-SHE-PAR-JA-TE SHE-RAB-KYI PHA-RÖL-TU-CHHIN-PÄI NGAG-MÄ-PA

TADYATHA GATE-GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA

SHA-RI-BU JANG-CHHUB-SEM-PA SEM-PA-CHHEN-PÖ DE-TAR-SHE-RAB-KYI PHA-RÖL-TU-CHHIN-PA ZAB-MO-LA LAB-PAR-JA-O

DE-NÄ-CHOM-DÄN-DÄ TING-NGE-DZIN DE-LÄ-ZHENG-TE JANG-CHHUB-SEM-PA SEM-PA-CHHEN-PO PHAG-PA-CHÄN-RÄ-ZIG WANG-CHHUG-LA LEG-SO-ZHE-JA-WA-JIN-NÄ LEG-SO-LEG-SO RIG-KYI-BU DE-DE-ZHIN-NO DE-DE-ZHIN-TE JI-TAR-KHYÖ-KYI TÄN-PA-DE-ZHIN-DU SHE-RAB-KYI PHA-RÖL-TU-CHHIN-PA ZAB-MO-LA CHÄ-PAR-JA-TE DE-ZHIN-SHEG-PA-NAM-KYANG JE-SU-YI-RANG-NGO

CHOM-DÄN-DÄ-KYI DE-KÄ-CHE KA-TSÄL-NÄ TSHE-DANG-DÄN-PA SHA-RI-BU-DANG JANG-CHHUB-SEM-PA SEM-PA-CHHEN-PO PHAG-PA-CHÄN-RÄ-ZIG WANG-CHHUG-DANG THAM-CHÄ-DANG-DÄN-PÄI KHOR-DE-DAG-DANG LHA-DANG-MI-DANG LHA-MA-YIN-DANG DRI-ZAR-CHÄ-PÄI JIG-TEN-YI-RANG-TE CHOM-DÄN-DÄ-KYI SUNG-PA-LA NGÖN-PAR-TÖ-DO Heart of the Perfection of Wisdom (Maha Prajna Paramita) Sutra I prostrate to the Arya Triple Gem.

Thus did I hear (Thus I have heard or Evan Maya Shrutam) at one time. The Bhagavan was dwelling on Mass of Vultures Mountain (Vulture Peak) in Rajagriha together with a great community of monks and a great community of Bodhisattvas. At that time, the Bhagavan was absorbed in the concentration on the categories of phenomena called “Profound Perception.”

Also, at that time, the Bodhisattva mahasattva arya Avalokiteshvara looked upon the very practice of the profound Perfection of Wisdom (Maha Prajna Paramita) and beheld those five aggregates also as empty of inherent nature.

Then, through the power of Buddha, the venerable Shariputra said this to the Bodhisattva mahasattva arya Avalokiteshvara: “How should any son of the lineage train who wishes to practice the activity of the profound Perfection of Wisdom (Maha Prajna Paramita)?”

He said that, and the Bodhisattva mahasattva arya Avalokiteshvara said this to the venerable Sharadvatiputra. “Shariputra, any son of the lineage or daughter of the lineage who wishes to practice the activity of the profound Perfection of Wisdom (Maha Prajna Paramita) should look upon it like this, correctly and repeatedly beholding those five aggregates also as empty of inherent nature.

Form is empty. emptiness is form. emptiness is not other than form; form is also not other than emptiness. In the same way, feeling, discrimination, compositional factors (impulses, samskara), and consciousness are empty.

“[[Shariputra]], likewise, all phenomena are [[emptiness]]; without characteristic; [[unproduced, unceased]]; [[stainless, not without stain]]; [[not deficient, not fulfilled]].	  ([[Not produced, not destroyed]]; [[not defiled, not pure]]; and [[it neither increases, nor diminishes]] 
“[[Shariputra]], therefore, in [[emptiness]] there is no form, no feeling, no discrimination, no [[compositional factors]] ([[impulses]], [[samskara]]), no consciousness;  no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind;  no visual form, no sound, no odour, no taste, no object of touch, and no phenomenon. There is no eye element and so on up to and including no mind element and no mental consciousness element. There is no ignorance, no extinction of ignorance, and so on up to and including no aging and death and no extinction of aging and death. Similarly, there is no [[suffering]], origination, cessation, and path; there is no exalted [[wisdom]], no attainment, and also no non-attainment.	
“[[Shariputra]], therefore, because there is no attainment, [[Bodhisattva]]s rely on and dwell in the [[Perfection of Wisdom]] ([[Maha Prajna Paramita]]), the mind without obscuration and without fear. Having completely passed beyond error, they reach the end-point of nirvana. All the [[Buddha]]s who dwell in the three times also manifestly, completely awaken to unsurpassable, perfect, complete enlightenment in reliance on the [[Perfection of Wisdom]] ([[Maha Prajna Paramita]]).	

Therefore, the mantra of the Perfection of Wisdom (Maha Prajna Paramita), the mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the mantra equal to the unequaled, the mantra that thoroughly pacifies all suffering, should be known as truth since it is not false. The mantra of the Perfection of Wisdom (Maha Prajna Paramita) is declared:

TADYATHA GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA

“[[Shariputra]], the [[Bodhisattva]] mahasattva should train in the profound [[Perfection of Wisdom]] ([[Maha Prajna Paramita]]) like that.”

Then the Bhagavan arose from that concentration and commended the Bodhisattva mahasattva arya Avalokiteshvara saying: “Well said, well said, son of the lineage, it is like that. It is like that; one should practice the profound Perfection of Wisdom (Maha Prajna Paramita) just as you have indicated; even the tathagatas rejoice.”

The Bhagavan having thus spoken, the venerable Sharad-vatiputra, the Bodhisattva mahasattva arya Avalokiteshvara, those surrounding in their entirety along with the world of gods, humans, asuras, and gandharvas were overjoyed and highly praised that spoken by the Bhagavan.  

Extensive Dispelling of Hindrances

(according to the Heart Sutra)

I and all surrounding sentient beings go for refuge to the Buddha, go for refuge to the Dharma, go for refuge to the Sangha.

We prostrate to the Great Mother Prajnaparamita (wisdom Gone Beyond), Surrounded by all the children and by the assemblies of Buddhas and Bodhisattvas of the ten directions. By depending on my prostrations to all of you, May these words of truth be actualized!

In the past the deva king Indra dispelled the maras (evil beings) by reflecting on the profound meaning of the wisdom gone beyond and reciting the profound words in daily recitation. In that same way I also reflect on the profound meaning of the Great Mother Prajnaparamita and recite the profound words in daily recitation.

May all diseases, spirit possessions, bad conditions, all the negative directions, that which happens due to past karma and immediate conditions, may all this be dispelled! (clap 1x) May it become non-existent! (clap 1x) May it be pacified! (clap 1x)  

Prayer to the Lion-Face Dakini

Lion-Face Dakini

GA LA CHÖ PÄI NÄ CHHOG DAM PA NA I prostrate to the gathering of dakinis in the three chakras NGÖN SHE DZÜ THRÜL NGA WÄI THU TAB CHÄN Who abide in the holy yoga of using space. DRUB PA PO LA MA YEL BU ZHIN ZIG By your powers of clairvoyance and magical emanation, NÄ YUM KHA DRÖI TSO LA CHHAG TSHÄL LO Look after practitioners like a mother her child.

AH KA SA MA RA - TSA SHA DA RA - SA MA RA YA PHAT (21x) TADYATHA GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA (1x)

PHAG PA KÖN CHHOG SUM GYI KAI DEN PÄI TOB KYI CHHIR By the teachings of the three supreme jewels possessing the power of truth, (clap 1x) LOG PAR GYUR CHIG, (clap 1x) ME PAR GYUR CHIG, (clap 1x) ZHI WAR GYUR CHIG, DRA GEG PAR CHHÄ MI THÜN PÄI CHHOG NGÄN PA THAM CHÄ SHANTI KURU SVAHA May inner and outer hindrances be transformed (clap 1x); may they be dispelled (clap 1x); may they be pacified (clap 1x) may they be completely pacified. GEG RIG TONG THRAG GYÄ CHU ZHI WA DANG May all negative forces opposed to Dharma be completely pacified. MI THÜN NÖ PÄI KYIN DANG DRÄL WA DANG May the host of eighty thousand obstacles be pacified. THÜN PAR DRUB CHING PHÜN SUM TSHOG GYUR PÄI May we be separated from problems and harmful conditions to Dharma; may all enjoyments be in accord with the Dharma; TRA SHI DE KYANG DENG DIR DE LIG SHOG And may there be auspiciousness and perfect happiness here right now.

Praises to the Twenty-One Taras

Praises to the Twenty-One Taras

OM JE TSÜN MA PHAG MA DRÖL MA LA CHHAG TSHÄL LO OM I prostrate to the noble transcendent liberator.

CHHAG TSHÄL DRÖL MA NYUR MA PA MO Homage! Tara, swift, heroic! CHÄN NI KÄ CHIG LOG DANG DRA MA Eyes like lightning instantaneous! JIG TEN SUM GÖN CHHU KYE ZHÄL GYI Sprung from opening stamens of the GE SAR JE WA LÄ NI JUNG MA Lord of three world’s tear-born lotus!

CHHAG TSHÄL TÖN KÄI DA WA KÜN TU Homage! She whose face combines a GANG WA GYA NI TSEG PÄI ZHÄL MA Hundred autumn moons at fullest! KAR MA TONG THRAG TSHOG PA NAM KYI Blazing with light rays resplendent RAB TU CHHE WÄI Ö RAB BAR MA As a thousand star collection!

CHHAG TSHÄL SER NGO CHHU NÄ KYE KYI Homage! Golden-blue one, lotus PÄ MÄ CHHAG NI NAM PAR GYÄN MA Water born, in hand adorned! JIN PA TSÖN DRÜ KA THUB ZHI WA Giving, effort, calm, austerities, ZÖ PA SAM TÄN CHÖ YÜL NYI MA Patience, meditation her sphere! CHHAG TSHÄL DE ZHIN SHEG PÄI TSUG TOR Homage! Crown of tathagatas, THA YÄ NAM PAR GYÄL WAR CHÖ MA Actions triumph without limit MA LÜ PHA RÖL CHHIN PA THOB PÄI Relied on by conquerors’ children, GYÄL WÄI SÄ KYI SHIN TU TEN MA Having reached every perfection!

CHHAG TSHÄL TUTTARA HUM YI GE Homage! Filling with TUTTARE, DÖ DANG CHHOG DANG NAM KHA GANG MA HUM, desire, direction, and space! JIG TEN DÜN PO ZHAB KYI NÄN TE Trampling with her feet the seven worlds, LÜ PA ME PAR GUG PAR NÜ MA Able to draw forth all beings!

CHHAG TSHÄL GYA JIN ME LHA TSHANG PA Homage! Worshipped by the all-lords, LUNG LHA NA TSHOG WANG CHHUG CHHÖ MA Shakra, Agni, Brahma, Marut! JUNG PO RO LANG DRI ZA NAM DANG Honoured by the hosts of spirits, NÖ JIN TSHOG KYI DÜN NÄ TÖ MA Corpse-raisers, gandharvas, yakshas!

CHHAG TSHÄL TRAD CHE JA DANG PHAT KYI Homage! With her TRAD and PHAT sounds PHA RÖL THRÜL KHOR RAB TU JOM MA Destroying foes’ magic diagrams! YÄ KUM YÖN KYANG ZHAB KYI NÄN TE Her feet pressing, left out, right in, ME BAR THRUG PA SHIN TU BAR MA Blazing in a raging fire-blaze!   CHHAG TSHÄL TURE JIG PA CHHEN PO Homage! TURE, very dreadful! DÜ KYI PA WO NAM PAR JOM MA Destroyer of Mara’s champion(s)! CHHU KYE ZHÄL NI THRO NYER DÄN DZÄ She with frowning lotus visage DRA WO THAM CHÄ MA LÜ SÖ MA Who is slayer of all enemies!

CHHAG TSHÄL KÖN CHHOG SUM TSHÖN CHHAG GYÄI Homage! At the heart her fingers, SOR MÖ THUG KAR NAM PAR GYÄN MA Adorn her with Three Jewel mudra! MA LÜ CHHOG KYI KHOR LÖ GYÄN PÄI Light-ray masses all excited! RANG GI Ö KYI TSHOG NAM THRUG MA All directions’ wheels adorn her!

CHHAG TSHÄL RAB TU GA WA JI PÄI Homage! She so joyous, radiant, U GYÄN Ö KYI THRENG WA PEL MA Crown emitting garlands of light! ZHÄ PA RAB ZHÄ TUTTARA YI Mirthful, laughing with TUTTARE, DÜ DANG JIG TEN WANG DU DZÄ MA Subjugating maras, devas!

CHHAG TSHÄL SA ZHI KYONG WÄI TSHOG NAM Homage! She able to summon THAM CHÄ GUG PAR NÜ MA NYI MA All earth-guardians’ assembly! THRO NYER YO WA YI GE HUM GI Shaking, frowning, with her HUM sign PHONG PA THAM CHÄ NAM PAR DRÖL MA Saving from every misfortune!   CHHAG TSHÄL DA WÄI DUM BÜ U GYÄN Homage! Crown adorned with crescent GYÄN PA THAM CHÄ SHIN TU BAR MA Moon, all ornaments most shining! RÄL BÄI THRÖ NA Ö PAG ME LÄ Amitabha in her hair-knot TAG PAR SHIN TU Ö RAB DZÄ MA Sending out much light eternal!

CHHAG TSHÄL KÄL PÄI THA MÄI ME TAR Homage! She ’mid wreath ablaze like BAR WÄI THRENG WÄI Ü NA NÄ MA Aeon-ending fire abiding! YÄ KYANG YÖN KUM KÜN NÄ KOR GÄI Right stretched, left bent, joy surrounds you DRA YI PUNG NI NAM PAR JOM MA Troops of enemies destroying!

CHHAG TSHÄL SA ZHII NGÖ LA CHHAG GI Homage! She who strikes the ground with THIL GYI NÜN CHING ZHAB KYI DUNG MA Her palm, and with her foot beats it! THRO NYER CHÄN DZÄ YI GE HUM GI Scowling, with the letter HUM the RIM PA DÜN PO NAM NI GEM MA Seven levels she does conquer!

CHHAG TSHÄL DE MA GE MA ZHI MA Homage! Happy, virtuous, peaceful! NYA NGÄN DÄ ZHI CHÖ YÜL NYI MA She whose field is peace, nirvana! SVAHA OM DANG YANG DAG DÄN PÄ She endowed with OM and SVAHA, DIG PA CHHEN PO JOM PA NYI MA Destroyer of the great evil!   CHHAG TSHÄL KÜN NÄ KOR RAB GA WÄI Homage! She with joy surrounded DRA YI LÜ NI NAM PAR GEM MA Tearing foes’ bodies asunder, YI GE CHU WÄI NGAG NI KÖ PÄI Frees with HUM and knowledge mantra, RIG PA HUM LÄ DRÖL MA NYI MA Arrangement of the ten letters!

CHHAG TSHÄL TURE ZHAB NI DAB PÄ Homage! TURE! With seed letter HUM GI NAM PÄI SA BÖN NYI MA Of the shape of syllable HUM! RI RAB MANDHARA DANG BIG JE By foot stamping shakes the three worlds, JIG TEN SUM NAM YO WA NYI MA Meru, Mandara, and Vindhya!

CHHAG TSHÄL LHA YI TSHO YI NAM PÄI Homage! Holding in her hand the RI DAG TAG CHÄN CHHAG NA NAM MA Hare-marked moon of deva-lake form! TARA NYI JÖ PHAT KYI YI GE With twice spoken TARA and PHAT, DUG NAM MA LÜ PA NI SEL MA Totally dispelling poison!

CHHAG TSHÄL LHA YI TSHOG NAM GYÄL PO Homage! She whom gods and their kings, LHA DANG MI AM CHI YI TEN MA And the kinnaras do honour! KÜN NÄ GO CHHA GA WÄI JI GYI Armoured in all joyful splendour, TSÖ DANG MI LAM NGÄN PA SEL MA She dispels bad dreams and conflicts!   CHHAG TSHÄL NYI MA DA WA GYÄ PÄI Homage! She whose two eyes bright with CHÄN NYI PO LA Ö RAB SÄL MA Radiance of sun and full moon! HARA NYI JÖ TUTTARA YI With twice HARA and TUTTARE SHIN TU DRAG PÖI RIM NÄ SEL MA She dispels severe contagion!

CHHAG TSHÄL DE NYI SUM NAM KÖ PÄ Homage! Full of liberating ZHI WÄI THU DANG YANG DAG DÄN MA Power by the set of three natures! DÖN DANG RO LANG NÖ JIN TSHOG NAM Destroys hosts of spirits, yakshas, JOM PA TURE RAB CHHOG NYI MA And raised corpses! Supreme! TURE!

TSA WÄI NGAG KYI TÖ PA DI DANG These praises with the root mantras CHHAG TSHÄL WA NI NYI SHU TSA CHIG And prostrations thus are twenty-one!  

Abbreviated Praises to the Twenty-One Taras

Abbreviated Praises to the Twenty-One Taras OM CHOM DÄN DÄ MA LHA MO DRÖL MA LA CHHAG TSHÄL LO OM I prostrate to the goddess foe destroyer, liberating lady Tara, CHHAG TSHÄL DRÖL MA TARE PÄL MO Homage to TARE, saviouress, heroine, TUTTARA YI JIG KÜN SEL MA With TUTTARE dispelling all fears, TURE DÖN NAM THAM CHÄ TER MA Granting all benefits with TURE, SVAHA YI GER CHÄ LA RAB DÜ To her with sound SVAHA, I bow.  

Migtsema

Migtsema MIG ME TSE WÄI TER CHHEN CHÄN RÄ ZIG Avalokiteshvara, great treasure of non-objectifying compassion; DRI ME KHYEN PÄI WANG PO JAM PÄI YANG Manjushri, master of stainless wisdom; DÜ PUNG MA LÜ JOM DZÄ SANG WÄI DAG Vajrapani, destroyer of the entire host of maras; GANG CHÄN KHÄ PÄI TSUG GYÄN TSONG KHA PA Tsongkhapa, crown jewel of the sages of the land of snows, LO ZANG DRAG PÄI ZHAB LA SOL WA DEB To Losang Dragpa, at your feet I make requests.  

Long Mandala Offering

Long Mandala Offering in English

to Request Sutra Teachings OM vajra ground AH HUM, mighty golden ground. OM vajra fence AH HUM.

Outside it is encircled by the surrounding wall, in the centre of which are Sumeru, King of Mountains; the eastern continent, Videha (Tall-body Land), the southern, Jambudvipa (Rose-apple Land), the western, Godaniya (Cattle-gift Land), the northern, Kuru.

[The eastern minor continents] Deha and Videha, [the southern], Camara and Apara-camara (Chowrie-land and western Chowrie-land), [the western], Satha and Uttara-mantrin (Lands of the Deceitful and the Skilled in Mantra), [and the northern], Kuru and Kaurava. [In the four continents are:] [E] the precious mountain, [S] the wish-granting tree, [W] the wish-fulfilling cow, [N] the unploughed harvest.
[On the first level are:] The precious wheel, the precious jewel, the precious queen, the precious minister, the precious elephant, the precious horse, the precious general, and the great treasure vase.
[On the second level, the eight goddesses:] Lady of grace, lady of garlands, lady of song, lady of dance, lady of flowers, lady of incense, lady of lamps, lady of perfume.
[On the third level:] The sun and the moon; the precious parasol, and the banner of victory in all quarters. In the centre, the most perfect riches of gods and human beings, with nothing missing, pure and delightful.

To my glorious, holy and most kind root and lineage gurus, and in particular to the venerable, gloriously good [Lama Lozang Thubwang Dorje Chang], the possessor of the complete teachings, in order to receive from your mouth the great profound Mahayana teachings, I shall offer these as a Buddha-field. Please accept them with compassion for the sake of migrating beings. Having accepted them, to me and all migrating mother sentient beings as far as the limits of space, out of your great compassion, please grant your inspiration! Long Mandala Offering to Request Sutra Teachings

ZHING KAM ÜL WAR GYI WO …

OM VAJRA BHUMI AH HUM / WANG CHHEN SER GYI SA ZHI

OM VAJRA REKHE AH HUM / CHHI CHAG RI KHOR YUG GI KOR WÄI Ü SU / RII GYÄL PO RI RAB / SHAR LÜ PHAG PO / LHO DZAM BU LING / NUB BA LANG CHÖ / JANG DRA MI NYÄN / LÜ DANG LÜ PHAG / NGA YAB DANG NGA YAB ZHÄN / YO DÄN DANG LAM CHHOG DRO / DRA MI NYÄN DANG DRA MI NYÄN GYI DA

RIN PO CHHEI RI WO / PAG SAM GYI SHING / DÖ JÖI BA / MA ME PA’I LO TOG / KHOR LO RIN PO CHHE / NOR BU RIN PO CHHE / TSÜN MO RIN PO CHHE / LÖN PO RIN PO CHHE / LANG PO RIN PO CHHE / TA CHOG RIN PO CHHE / MAG PÖN RIN PO CHHE / TER CHEN PÖ’I BUM PA

GEG MA / THRENG WA MA / LU MA / GAR MA / ME TOG MA / DUG PÖ MA / NANG SÄL MA / DRI CHHAB MA / NYI MA / DA WA / RIN PO CHHEI DUG / CHOG LÄ NAM PAR GYÄL WÄI GYÄN TSHÄN / Ü SU LHA DANG MII YI PÄL JOR PHÜN SUM TSHOG PA MA TSHANG WA ME PA TSANG ZHING YI DU ONG WA DI DAG DRIN CHEN TSA WA DANG GYÜ PAR CHE PÄI PÄL DÄN LA MA DAM PA NAM DANG KHYÄ PAR DÜ YANG YONG DZOG TÄN PÄI NGA DAG JE TSÜN [LA MA LO ZANG THUB WANG DOR JE CHANG] PÄL SANG PÖI ZHÄL NGA NÄ THEG PA CHHEN PÖ SUNG CHÖ ZAB MO ZHU WÄI YÖN DU ZHING KHAM ÜL WAR GYI WO

THUG JE DRO WÄI DÖN DU ZHE SU SÖL / ZHE NE KYANG DAG SOG DRO WA MA GYUR NAM KHÄI THA DANG NYAM PÄI SEM CHEN THAM CHÄ LA THUG TSE WA CHHEN PÖ GO NÄ JIN GYI LAB TU SÖL

Short Mandala Offering

Short Mandala Offering SA ZHI PÖ KYI JUG SHING ME TOG TRAM This ground, anointed with perfume, strewn with flowers, RI RAB LING ZHI NYI DÄ GYÄN PA DI Adorned with Mount Meru, four continents, the sun and the moon. SANG GYÄ ZHING DU MIG TE ÜL WA YI I imagine this as a Buddha-field and offer it. DRO KÜN NAM DAG ZHING LA CHÖ PAR SHOG May all living beings enjoy this pure land!

Request to Turn the Wheel of Dharma

Request to Turn the Wheel of Dharma JE TSÜN LA MA DAM PA KHYE NAM KYI O holy and perfect, pure lama, from the clouds of compassion CHHÖ KÜI KHA LA KHYEN TSEI CHHU DZIN THRIG That form in the skies of your dharmakaya wisdom, JI TAR TSHAM PÄI DÜL JÄI DZIN MA LA Please release a rain of vast and profound Dharma, ZAB GYÄ CHHÖ KYI CHHAR PA WAB TU SÖL Precisely in accordance with the needs of those to be trained.

IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAMI

Refuge and Bodhichitta

Tibetan Refuge and Bodhichitta Prayer SANG GYÄ CHÖ DANG SOG KYI CHOG NAM LA I go for refuge until I am enlightened JANG CHUB BAR DU DAG NI KYAB SU CHI To the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly. DAG GI CHÖ NYEN GYI PE SÖ NAM GYI By the merits I create through listening to the Dharma, DRO LA PEN CHIR SANG GYE DRUB PAR SHOG (3x) May I become a Buddha in order to benefit all sentient beings.

Prayers at the Conclusion of the Teachings

Long Mandala Offering of Thanks

ZHING KAM ÜL WAR GYI WO …

OM VAJRA BHUMI AH HUM / WANG CHHEN SER GYI SA ZHI

OM VAJRA REKHE AH HUM / CHHI CHAG RI KHOR YUG GI KOR WÄI Ü SU / RII GYÄL PO RI RAB / SHAR LÜ PHAG PO / LHO DZAM BU LING / NUB BA LANG CHÖ / JANG DRA MI NYÄN / LÜ DANG LÜ PHAG / NGA YAB DANG NGA YAB ZHÄN / YO DÄN DANG LAM CHHOG DRO / DRA MI NYÄN DANG DRA MI NYÄN GYI DA

RIN PO CHHEI RI WO / PAG SAM GYI SHING / DÖ JÖI BA / MA MÖ PA’I LO TOG/ KHOR LO RIN PO CHHE / NOR BU RIN PO CHHE / TSÜN MO RIN PO CHHE / LÖN PO RIN PO CHHE / LANG PO RIN PO CHHE / TA CHOG RIN PO CHHE / MAG PÖN RIN PO CHHE / TER CHEN PÖ’I BUM PA

GEG MA / THRENG WA MA / LU MA / GAR MA / ME TOG MA / DUG PÖ MA / NANG SÄL MA / DRI CHHAB MA / NYI MA / DA WA / RIN PO CHHEI DUG CHHOG LÄ NAM PAR GYÄL WÄI GYÄN TSHÄN / Ü SU LHA DANG MII YI PÄL JOR PHÜN SUM TSHOG PA MA TSHANG WA ME PA TSANG ZHING YI DU ONG WA DI DAG DRIN CHÄN TSA WA DANG GYÜ PAR CÄ PÄI PÄL DÄN LA MA DAM PA NAM DANG KHYÄ PAR DU YANG [LA MA LO ZANG THUB WANG DOR JE CHANG] PÄL SANG PÖI ZHÄL NGA NÄ THEG PA CHHEN PÖ SUNG CHÖ ZAB MO LEG PAR THOB PÄI KA DRIN TANG RAG GI YÖN DU ZHING KHAM ÜL WAR GYI WO

THUG JE DRO WÄI DÖN DU ZHE SU SÖL / ZHE NE KYANG DAG SOG DRO WA MA GYUR NAM KHÄI THA DANG NYAM PÄI SEM CHEN THAM CHÄ LA THUG TSE WA CHHEN PÖ GO NÄ JIN GYI LAB TU SÖL

At the end of each teaching session, offer a mandala of thanks for the teaching. During the course of the teaching, at the end of each day’s teaching one can offer a brief mandala offering and accompanying verses. After the very last session of the teaching, one should offer a long mandala offering.  

Short Mandala Offering

SA ZHI PÖ KYI JUG SHING ME TOG TRAM This ground, anointed with perfume, strewn with flowers, RI RAB LING ZHI NYI DÄ GYÄN PA DI Adorned with Mount Meru, four continents, the sun and the moon. SANG GYÄ ZHING DU MIG TE ÜL WA YI I imagine this as a Buddha-field and offer it. DRO KÜN NAM DAG ZHING LA CHÖ PAR SHOG May all living beings enjoy this pure land!

Request for the Lama to Remain Long

Request for the Lama to Remain Long JE TSÜN LA MÄI KU TSHE RAB TÄN CHING May my venerable lama’s life be firm, NAM KAR THRIN LÄ CHHOG CHUR GYÄ PA DANG His white divine actions spread in the ten directions. LO ZANG TÄN PÄI DRÖN ME SA SUM GYI May the torch of the teachings of Losang always remain, DRO WÄI MÜN SEL TAG TU NÄ GYUR CHIG Dispelling the darkness of all beings in the three realms.

IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAMI

Prayers of Dedication

Tibetan Gelukpa Prayers of Dedication JANG CHHUB SEM CHHOG RIN PO CHHE May the supreme jewel Bodhichitta MA KYE PA NAM KYE GYUR CHIG That has not arisen, arise and grow; KYE WA NYAM PA ME PA YANG And may that which has arisen not diminish GONG NÄ GONG DU PHEL WAR SHOG But increase more and more.

TO NY DA WA RIN PO CHHE May the wisdom realising emptiness MA KYE PA NAM KYE GYUR CHIG That has not arisen, arise and grow KYE WA NYAM PA ME PA YANG And may that which has arisen not diminish GON NÄ GONG DU PHEL WAR SHOG But increase more and more

GANG RI RA WÄ KOR WÄI ZHING KHAM DIR In the land encircled by snow mountains PHÄN DANG DE WA MA LÜ JUNG WÄI NÄ You are the source of all happiness and good; CHÄN RÄ ZIG WANG TÄN DZIN GYA TSHO YI All-powerful Chenrezig, Tenzin Gyatso, ZHAB PÄ SI THÄI BAR DU TÄN GYUR CHIG Please remain until samsara ends.

KYE WA KÜN TU YANG DAG LA MA DANG In all my lives, never separated from perfect gurus, DRÄL ME CHHÖ KYI PÄL LA LONG CHÖ CHING May I enjoy the magnificent Dharma. SA DANG LAM GYI YÖN TÄN RAB DZOG NÄ By completing the qualities of the stages and paths, DOR JE CHHANG GI GO PHANG NYUR THOB SHOG May I quickly attain the state of Vajradhara.  

JAM PÄL PA WÖ JI TAR KHYEN PA DANG Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too, KÜN TU ZANG PO DE YANG DE ZHIN TE Realized things as they are, DE DAG KÜN GYI JE SU DAG LOB CHHIR Also I dedicate all these merits in the best way, GE WA DI DAG THAM CHÄ RAB TU NGO That I may follow their perfect example.

DÜ SUM SHEG PÄI GYÄL WA THAM CHÄ KYI I dedicate all these roots of virtue NGO WA GANG LA CHHOG TU NGAG PA DE With the dedication praised as the best DAG GI GE WÄI TSA WA DI KÜN KYANG By the victorious ones thus gone of the three times, ZANG PO CHÖ CHHIR RAB TU NGO WAR GYI So that I might perform the noble Bodhisattvas’ deeds.

LAB PA SUM DAN NGUR MIG DZIN PA YI May this place auspiciously be completely full with the gathered assembly of the ones DÜ PÄI TSOG KYI NÄ DI YONG GANG ZHIN Who have the three trainings and posses the orange (robes) TAG DU SHÄ DRUB JA WÄ SI THÄI BAR And may the Buddha Dharma expand into the ten directions until the end of samsara THUB TÜN CHOG CHUR GYÄ PÄI TRA SHI SHOG By their activity of always teaching, learning and practicing   Final Lam-Rim Prayer =3-<A3-(R/-=3-28$?-?R, , LAM RIM MÖN LAM ZHUG SO

DER NI RING DU BÄ LÄ TSHOG NYI NI From my two collections, vast as space, that I have amassed KHA TAR YANG PA GANG ZHIG SAG PA DE From working with effort at this practice for a great length of time, LO MIG MA RIG GI DONG DRO WA KÜN May I become the chief leading Buddha for all those NAM DREN GYÄL WÄI WANG POR DAG GYUR CHIG Whose mind’s wisdom eye is blinded by ignorance.

DER MA SÖN PÄI TSHE RAB KÜN TU YANG Even if I do not reach this state, may I be held JAM PÄI YANG KYI TSE WÄ JE ZUNG NÄ In your loving compassion for all lives, Manjushri, TÄN PÄI RIM PA KÜN TSHANG LAM GYI CHHOG May I find the best of complete graded paths of the teachings, NYE NÄ DRUB PÄ GYÄL NAM NYE JE SHOG And may I please all the Buddhas by my practice.

RANG GI JI ZHIN TOG PÄI LAM GYI NÄ Using skilful means drawn by the strong force of compassion, SHUG DRAG TSE WÄ DRANG WÄI THAB KHÄ KYI May I clear the darkness from the minds of all beings DRO WÄI YI KYI MÜN PA SÄL JÄ NÄ With the points of the path as I have discerned them: GYÄL WÄI TÄN PA YÜN RING DZIN GYUR CHIG May I uphold Buddha’s teachings for a very long time. TÄN PA RIN CHHEN CHHOG GI MA KHYAB PAM With my heart going out with great compassion KHYAB KYANG NYAM PAR GYUR WÄI CHHOG DER NI In whatever direction the most precious teachings NYING JE CHHEN PÖ YI RAB KYÖ PA YI Have not yet spread, or once spread have declined, PHÄN DEI TER DE SÄL WAR JE PAR SHOG May I reveal this treasure of happiness and aid.

SÄ CHÄ GYÄL WÄI MÄ JUNG THRIN LÄ LÄ May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace LEG DRUB JANG CHHUB LAM GYI RIM PÄ KYANG And the Buddhas’ deeds be nourished for a long time THAR DÖ NAM KYI YI LA PÄL TER ZHING By even this graded path to enlightenment completed GYÄL WÄI DZÄ PA RING DU KYONG GYUR CHIG Due to the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons.

LAM ZANG DRUB PÄI THÜN KYEN DRUB JE CHING May all human and non-human beings who eliminate adversity GÄL KYEN SEL JE MI DANG MI MIN KÜN And create conducive conditions for practicing the excellent paths TSHE RAB KÜN TU GYÄL WÄ NGAG PA YI Never be parted in any of their lives NAM DAG LAM DANG DRÄL WAR MA GYUR CHIG From the purest path praised by the Buddhas.

GANG TSHE THEG PA CHHOG LA CHHÖ CHÖ CHÜI Whenever someone makes effort to act TSHÜL ZHIN DRUB LA TSÖN PA DE YI TSHE In accordance with the ten-fold Mahayana virtuous practices THU DÄN NAM KYI TAG TU DROG JE CHING May he always be assisted by the mighty ones, TRA SHI GYA TSÖ CHHOG KÜN KHYAB GYUR CHIG And may oceans of prosperity spread everywhere. Long Mandala Offering of Thanks OM vajra ground AH HUM, mighty golden ground. OM vajra fence AH HUM. Outside it is encircled by the surrounding wall, in the centre of which are Sumeru, King of Mountains; the eastern continent, Videha (Tall-body Land), the southern, Jambudvipa (Rose-apple Land), the western, Godaniya (Cattle-gift Land), the northern, Kuru; [the eastern minor continents] Deha and Videha, [the southern], Camara and Apara-camara (Chowrie-land and western Chowrie-land), [the western], Satha and Uttara-mantrin (Lands of the Deceitful and the Skilled in Mantra), [and the northern], Kuru and Kaurava. [In the four continents are:] [E] the precious mountain, [S] the wish-granting tree, [W] the wish-fulfilling cow, [N] the unploughed harvest. [On the first level are:] The precious wheel, the precious jewel, the precious queen, the precious minister, the precious elephant, the precious horse, the precious general, and the great treasure vase. [On the second level, the eight goddesses:] Lady of grace, lady of garlands, lady of song, lady of dance, lady of flowers, lady of incense, lady of lamps, lady of perfume. [On the third level:] The sun and the moon; the precious parasol, and the banner of victory in all quarters. In the centre, the most perfect riches of gods and human beings, with nothing missing, pure and delightful.

To my glorious, holy and most kind root and lineage gurus, and in particular to the venerable, gloriously good Lama Lozang Thubwang Dorje Chang as a thanks offering for your kindness in that we have received a profound discourse on the great profound Mahayana teachings from you, I shall offer these as a Buddha-field.

Please accept them with compassion for the sake of migrating beings.

Having accepted them, to me and all migrating mother sentient beings as far as the limits of space, out of your great compassion, please grant your inspiration!


Fair Use Sources and Colophons:

The prayers in this collection were gathered and organized according to the traditional recitations before and after Mahayana teachings. The entire collection was lightly edited for consistency by Ven. Constance Miller, FPMT Education Department. The translations contained herein were drawn from the following Fair Use sources:

Praise to Guru Shakyamuni Buddha – Verses 1, 2–4, and 8 are slightly edited versions of translations found in the Nalanda Monastery Dharma files, translator unspecified. Verses 5–7, from The Offering Prayer of Four Mandalas to Cintamani Tara, translator Lama Zopa Rinpoche, Wisdom Publications, 1982. Verse 9 from Kopan Monastery Prayers and Practices, a Kopan prayer book. Verse 10 from Lama Zopa Rinpoche oral translation during numerous discourses, and Nalanda Dharma file.

Praise to Manjushri – from Daily Recitation of Preliminaries, Library of Tibetan Works and Archives, Dharamsala, India.

Long Mandala Offering, Short Mandala OfferingTranslator, Martin Willson, from Rites and Prayers, Wisdom Publications, 1985.

Request to Turn the Wheel of Dharma – From The Guru Puja booklet, Library of Tibetan Works and Archives, Dharamsala, India.

Requesting the Guru to Remain – From the Nalanda Monastery Prayerbook, edited by Ven. Thubten Döndrub.

All errors are the sole responsibility of the editor.

Revised edition, FPMT Education Department, March 2001. Updated in January 2004. Reformatted in December 2005. Prayers selected and arranged in accordance with advice from Geshe Losang Jamphel-la.

tibetan_gelugpa_prayers_for_teachings.txt · Last modified: 2018/02/26 18:13 (external edit)