User Tools

Site Tools


tibetan_tripitaka
Tibetan Buddhist Tripitaka Text Title Index

Peking Tripitaka Online Search http://web.otani.ac.jp/cri/twrp/tibdate/Peking_online_search.html 本目錄主要收錄內容以《A Comparative Analytical Catalogue of the Kanjur Division of the Tibetan Tripitaka: Edited in Peking during the K'ang-hsi Era, and At Present Kept in the Library of the Otani Daigaku Kyoto, 3 vols》(The Otani Daigaku Library, Kyoto, 1930-1932)、《A Comparative Analytical Catalogue of the Tanjur Division of the Tibetan Tripitaka, Kept in the Otani University Library and At Present Reprinted under the Supervision of the Otani University, 9 vols.》(1965-1997)。提供西藏語題名、著者、翻譯者及修訂者的檢索,以及北京版和德格版、奈塘版、金泥寫卷(丹珠爾)各版本間的對照。 製作單位:大谷大學真宗總合研究所・西藏文獻研究班


Fair Use Source:


See also Tibetan Tripitaka, Chinese Tripitaka, Korean Tripitaka, Pali TripitakaBuddhist Tibetan Title Index [updated: 9/8/2006 ]


'phags pa De bshin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gshan gyi mi thub pa phir bzlog pa chen mo mchog tu grub pa shes bya ba'i gzungs = Sitatapatra-maha-pratyangira dharani = Shurangama Mantra - White Umbrella Deity Mantra = 大佛頂如來放光悉怛多鉢怛陀羅尼 = Fódǐng dà báisǎngài tuóluóní jīng = Foding da baisangai tuoluoni jing


Ḥdus-pa chen-po-las saḥi-sñin-poḥi ḥkhor-lo bcu-pa = Daśacakra-kṣitigarbha sūtra = Dashachakra-Kshitigarbha Sutra = 大方廣十輪經 = Dàfāngguǎng shílún jīng = Dafangguang shilun jing


bcom ldan das ma nor rgyun mai gzungs kyi rtog pa = Bhagavatī-prajñāpāramitā-hṛdaya = Bhagavati-Prajna-Paramita-Hridaya = 聖佛母般若波羅蜜多經 = Shèng fómǔ bōrě bōluómìduō jīng] = [[Sheng fomu bore boluomiduo jing = Taisho T 257.8.852 = http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/key:%E8%81%96%E4%BD%9B%E6%AF%8D%E8%88%AC%E8%8B%A5%E6%B3%A2%E7%BE%85%E8%9C%9C%E5%A4%9A%E7%B6%93


bcom ldan 'das ma nor rgyun ma'i rtog pa 聖佛母小字般若波羅蜜多經 = Svalpākṣara-prajñāparamitā = Svalpakshara-prajnaparamita = Shèng fómǔ xiǎozì bōrě bōluómìduō jīng = Sheng fomu xiaozi bore boluomiduo jing = Tibetan To.22-530, P.159 = Taisho T 257.8.852-4


bcom ldan 'das sman gyi bla bai ḍūrya'i 'od kyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas par 藥師琉璃光如來本願功悳經

Basic Meaning: Original Vows of the Medicine-Master Tathāgata of Lapis Light

The Yaoshi liuliguang rulai benyuan gongde jing; Skt. Bhagavato-bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabhasya-pūrvapraṇidhānaviśeṣavistāra; Tib. bcom ldan 'das sman gyi bla bai ḍūrya'i 'od kyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas par; 1 fasc. [T 450.14.404-409], translated by Xuanzang 玄奘 in 650 CE. For an Eng. translation see Birnbaum (1979), pp.173-217. [To.504, P.136] [ISK53] [I. Sinclair]


bcom ldan das sman gyi bla bai ḍūryai od kyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas par 藥師琉璃光如來本願功德經

bla ma lnga bcu pa 事師法五十頌

bsgom pa'i rim pa 廣釋菩提心論

Bslab pa kun-las-buts pa 大乘集菩薩學論

Bu-mo blo-gros-bzaṅ-mor shus-pa 須摩提經

Bu-mo blo-gros-bzaṅ-mos shus-pa 妙慧童女經

byang chub sems dpa'I spyod pa la 'jug pa'I dka' 'grel 入菩提行論細疏

byang chub snying poi rgyan bum 菩提場莊嚴陀羅尼經

byung po dul ba shes bya bai rgyud kyi rgyal po chen po 金剛手菩薩降伏一切部多大教王經

bzang po spyod pai smon lam gyi rgyal poi rgya cher grel pa 普賢菩薩行願讚

Ched-du brjod-paḥi tshoms 法句譬喩經

chos thams cad kyi rang bzhin mnyam pa nyid rnam par spros pa ting nge dzin gyi rgyal pa 月燈三昧經

chos thams cad kyi yon tan bkod pa'i rgyal po 一切功德莊嚴王經

Dam-paḥi chos pad-ma dkar-po 添品妙法蓮華經

de bshin gshegs pa thams cad kyi byin gyi rlabs sems can la gzigs sin sangs rgyas kyi shing gi bkod pa tun tu ston pa 一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經

de bzhin ghegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba shes bya ba'i gzungs rtog pa dang bcas pa 佛頂尊勝陀羅尼經

de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pai mdo sdei man nag 藥師瑠璃光七佛本願功悳經

de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par dzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa shes bya ba 大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經

de bzhin gshegs pa'i snying po 守護國界主陀羅尼經

De-bshin-gśegs-paḥi gsaṅ-ba bsam-gyis-mi-khyab bstan-pa 密迹金剛力士會

Dgoṅgs-pa ṅes-par-ḥgrol-pa 解深密經

dkon mchog ta la la'i gzungs 大方廣總持寶光明經

dong po bkod pai snying po 華嚴經心陀羅尼

dpal chen mo'i mdo 大吉祥天女十二名號經

dpung bzang gis zhus pa zhes bya bai rgyud 蘇婆呼童子請問經

dug sel 觀自在菩薩化身襄麌哩曳童女銷伏毒害陀羅尼經

'dus pa chen po'i mdo 長阿含經

Glaṅ-poḥi rtsal 象腋經

gnod gnas dbang po ci ltar 'byung ba'i rtog pa 寶藏神大明曼拏羅儀軌經

gro ldin bai rig sngags kyi rgyal po 能淨一切眼疾病陀羅尼經

gsang ba nor bu thig le 祕密相經

gshan brum rab tu shi bar byed pai mdo 療痔病經

gtsug dgu'i rgyud 大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經

gzungs chen po 聖大總持王經

hams cad gsang ba shes bya ba rgyud kyi gyal po 一切祕密最上名義大教王儀軌

Ḥod-dpag-med-kyi bkod-pa 無量壽如來會

jam dpal gyi rtsa ba'i rgyud 大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教閻曼德迦忿怒王眞言大威德儀軌品, 大方廣曼殊室利童眞菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王眞言阿毘遮迦嚕儀軌品

'khor lo sdom pa gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i rgyud kyi rgyal po 妙輪上樂王祕密不思議大教王經

khro bo rnam par rgyal ba'i rtog pa gsang ba'i rgyud To.604, P.291] 妙吉祥最勝根本大教經

khyad par can 聖最勝陀羅尼經

Khyeḥu bshiḥi tiṅ-ṅe-ḥdsin 四童子三昧經

Khyim-bdag-drag-śul-can-gyis shus-pa 法鏡經

kun nas sgor 'jug pa'i 'od zergtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa tham cad kyisnying po dang dam tshig la rnam par lta ba shes bya ba'i gzungs 佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經

kun tu bzang poi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa 普賢菩薩陀羅尼經

Kun-nas-sgoḥi leḥu 普門品經

lag na rdo rje bcu'i snying po 北方毘沙門天王隨軍護法眞言

legs par grub par byed pai rgyud chen po las sgrub pai thabs rim par phye ba To.807, P.431] 蘇悉地羯羅經

lha mo skul byed ma 七倶胝佛母所說准提陀羅尼經

me kha la 寶帶陀羅尼經

me tog brtsegs pa 華積陀羅尼神呪經

mkhas pa chen po grags pa rgyal mtshan la btsod pa 金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品

mtshan mo bzang po 善夜經

nad thams cad rab tu shi bar byed pa 除一切疾病陀羅尼經

nor rgyun mai sgrub thabs 聖持世陀羅尼經

nyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba shes bya bai rtog pai rgyal po chen po 無二平等最上瑜伽大教王經

od zer dri ma med pa rnam par dag pai od 無垢淨光大陀羅尼經

pal rdo rje snying po rgyan shes bya bai rgyud kyi rgyal po chen po 金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分

phags pa Nī la kang ttha shes bya bai gzungs 靑頸觀自在菩薩心陀羅尼經

'phags pa nor gyi rgyun shes bya ba'i gzungs 持世陀羅尼經

phags pa rig pai rgyal mo so sor brang ba chen mo 普遍光明淸淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經

phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa 聖觀自在菩薩一百八名經

'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug thugs rje chen po'i gzungs phan yon mdor bsdus pa shes bya ba 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼呪本

'phags pa] be con chen po zhes bya ba'i gzungs 大寒林聖難拏陀羅尼經

phags pa] byams pas dam bcas pa shes bya bai gzungs 慈氏菩薩誓願陀羅尼經

'phags pa] De bshin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gshan gyi mi thub pa phir bzlog pa chen mo mchog tu grub pa shes bya ba'i gzungs 大佛頂如來放光悉憺多鉢憺陀羅尼

phags pa] de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs sems can la gzigs shing sangs rgyas kyi shing gi bkod pa kun tu ston pa shes bya ba theg pa chen poi mdo 莊嚴王陀羅尼呪經

'phags pa] dKyil 'khor brgyad pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo 八大菩薩曼荼羅經

'phags pa] don yod pa'i shags pa'i cho ga shib mo'i rgyal po 不空羂索神變眞言經

'phags pa] Don yod shags pa'i snying po shes bya ba theg pa chen po'i mdo 不空羂索呪心經

phags pa] gza rnams kyi yum shes bya bai gzungs 聖曜母陀羅尼經

'phags pa] 'jam dpal gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa 文殊師利一百八名梵讚

'phags pa] lha mo chen mo dpal lung bstan pa 大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經

'phags pa] nor bu bzag po'i gzungs 寶賢陀羅尼經

'phags pa] nor chen po rgyas pa'i gshal med khang shin tu rab tu gnas pa 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經

'phags pa] 'od zer can shes bya ba'i gzungs 大摩里支菩薩經

phags pa] rgyal mtshan gyi rtse moi dpung rgyan shes bya bai gzungs 無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經

'phags pa] sgo drug shes bya ba'i gzungs 六門陀羅尼經

'phags pa] sgo mtha' yas pas bsgrub pa shes bya ba'i gzungs 出生無邊門陀羅尼經

phags pa] spyan ras gzigs dbang phyug gi gzungs 觀自在菩薩母陀羅尼經

'phags pa] spyang ras gzigs dbang phyug shal bcu gcig pa shes bya ba'i gzungs 十一面觀世音神呪經

'phags pa] za ma tog bkod bkod pa shes bya ba heg pa chen po'i mdo 大乘莊嚴寶王經

phyag dang bstod pa dang byin rlabs dang mchod pai sprin byung pa dang mchod pa dang bsnyen gnas dang phyag byas par gyur ba dan ring po che brdar bai gzungs padmai spyan pai gzungs 蓮華眼陀羅尼經


Rab-kyi-rtsal-gyis rnam-par-gnon-pas shus-pa śes-rab-kyi-pha-rol-tu phyin-pa bstan-pa = Suvikrāntavikrāmi-paripṛcchā-prajñāpāramitā-sūtra = Deva-rāja-pravara-prajñāpāramitā = Deva-raja-pravara-prajnaparamita = 勝天王般若波羅蜜經


rdo 'phangs pa'i mdo = Anakṣarakaraṇḍaka-vairocanagarbha-sūtra = Anaksharakarandaka-vairocanagarbha-sutra = 大乘遍照光明藏無字法門經


rdo rje rnam par 'joms pa shes bya ba'i gzungs = Vajravidāraṇa-dhāraṇī = Vajravidarana-dharani = 壤相金剛陀羅尼經


rdo rje rnam par joms pa shes bya bai gzungs = Vajravidāraṇa-dhāraṇī = Vajravidarana-dharani = 金剛摧碎陀羅尼 = Jīngāng cuīsuì tuóluóní = [To.750/949, P.406/574]; 1 fasc. (T 1416.21.931–932)


rdo rje snying poi gzungs = Vajramaṇḍa-dhāraṇī = Vajramanda-dharani = 金剛上味陀羅尼經


rdo rje'i ri rab chen po'i rtse mo'i khang pa brtsegs pa'i gzungs = Mahāvajrameruśikharakūṭāgāra-dhāraṇī = Mahavajramerushikharakutagara-dharani = 大金剛妙高山樓閣陀羅尼


rdzogs pai sangs rgyas kyis gzungs pai sky gzugs kyi mtshan nyid kyi rnam grel shes bya ba = Sambaddhabhāṣita-pratimālakṣaṇa-vivaranī = Sambaddhabhashita-pratimalakshana-vivaranī = 造像量度經


rgya cher rol pa = Lalitavistara = 方廣大莊嚴經 = T 187.3.539-617 and T 186.3.483-539


ri khrod lo ma gyon ma shes bya bai gzungs = Parṇaśabarī-dhāraṇī = Parnashabari-dharani = 葉衣觀自在菩薩經 = (T 1100.20.447–450) and (T 1384.21.904


rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo 孔雀明王經

rig sngags kyi rgyal po sgron ma mchog gi gzungs 東方最勝燈王陀羅尼經

rje btsun ma phags ma sgrol mai mtshan brgya rtsa brgyad pa 聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經

rNam par snang mdzad chen po mngon par rdzogs par byang chub pa rnam par sprul ba byin gyis rlob pa shin tu rgyas pa mdo sd'i dbang po rgyal po zhes bya ba'i chos gyi rnam grangs 大毘盧遮那成佛神變加持經

rnam par snang mdzad mngon par byang chub par gtogs pa'i mchod pa'i cho ga 大毘盧遮那佛說要略念誦經

sangs rgyas bcu gnyis pa 十二佛名神呪校量功德除障滅罪經

sangs rgyas bdung pa 虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經

sangs rgyas kyi snying po 諸佛心陀羅尼經

sangs rgyas thams cad kyi yan lag dang ldan pa 諸佛集會陀羅尼經

Śes-rab-kyi-pha-rol-tu-phyin-pa brgyad-stoṅ-pa 大明度經, 道行般若經

sgo bzang po shes bya ba'i gzungs 善法方便陀羅尼經

sgo drug pa'i gzungs kyi rnam par bshad pa 六門陀羅尼經論

sGrol ma la phyag tshal nyi shu rtsa gcig gi bstod pa phan yon dang bcas pa 聖救度佛母二十一種禮讚經

shes bya rab gsal 彰所知論

Sor-moḥi phreṅ-ba-la phan-pa 鴦掘摩經

spyan rgyas gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdsod thogs pa med pa'i yid bshin gyi 'khor lo'i snying po 如意輪陀羅尼經

stag rna'i rtogs pa brjod pa 摩鄧女經

stag rnai rtogs pa brjod pa 摩登伽經

Stobs bcu'i mdo 十力經

stong chen mo rab tu 'joms pa zhes bya ba'i mdo 守護大千國土經

stong 'gur shes bya ba'i gzungs 千轉陀羅尼觀世音菩薩呪

su rū pa shes bya ba'i gzungs 妙色陀羅尼經

thams cad la mi jigs pa rab tu sbyin pa 施一切無畏陀羅尼經

tongs su mya ngan las das pa 迴向輪經

tsandan gyi yan lag 栴檀香身陀羅尼經

Tsangs pa'i dra ba'i mdo 梵網經

Tshaṅs-paḥi dra-baḥi mdo 梵網六十二見經

Tshe dang ye shes dpag tu med pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo 大乘無量壽經

tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po 阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

un tu bzang po shes bya bai gzungs 觀自在菩薩說普賢陀羅尼經

Vatsaḥi-rgyal-po ḥchar-byed-kyis shus-pa 優填王經

yams pa'i smon lam = Verses on Bodhisattva Maitreya's Vow = 彌勒菩薩發願王偈 = Mílè púsà fāyuànwáng jì = Taisho T 1144.20.600–601 = Tibetan Tripitaka To.1096/4378

ye shes ta la la shes bya bai gzungs gro ba thams cad yongs su sbyong ba 智炬陀羅尼經

yi dwags kha nas me 'bar ba la skyabs mdzad pa 救拔焰口餓鬼陀羅尼經

yi dwags mo kha 'bar ma dbugs dbyung ba'i gtor ma'i cho ga 救拔焰口餓鬼陀羅尼經


yi ge drug pa'i rig sngags = Ṣaḍakṣara-vidyā = Shadakshara-vidya = 六字神呪王經 = Liùzì shénzhòu wáng jīng = (Taisho T 1044.20.38-39)


yon tan bsngags pa dpag tu med pa = Aparimitaguṇānuśāṃṣā-dhāraṇī = Aparimitagunanushamsha-dharani = 無量功德陀羅尼經

yon tan bsngags pa dpag tu med pa Tibetan Tripitaka To.679/851

[[Parimitaguṇānuśaṃsā-dhāraṇī]] = [[Parimitagunanushamsa-dharani]] = [[甘露經陀羅尼呪]], [[甘露陀羅尼呪]]

Kangyur & Tengyur Text Finding Aids

Kangyur & Tengyur Text Finding Aids

Contributors: Jann Ronis. Starting with an Abbreviated or Alternative Title

How do I find the full title and bibliographic information for a Tibetan canonical text when I have only a title–keeping in mind that texts are often cited by abbreviated or alternate titles?

There is no easy solution to the first question. In traditional Tibetan writings canonical citations are usually identified by an abbreviated title or just a mention of the name of the chapter that is the source of the citation. Sometimes only the author’s name or the type of text is mentioned, followed by a quote. An example from one single page of a recent scholarly translation of a typical Tibetan treatise will give an indication how traditional Tibetan practices of citation are terse to the point of being nearly useless. On this one page, chosen at random, from a reputable scholarly translation of a typical exegetical work on Buddhist philosophy there are three citations that are all equally opaque. The first citation reads, “the sūtra says…;” then, “Likewise, the glorious Rong zom Chos bzang said…;” and finally, “Also, a gsang ’grel says….” The author of the Tibetan text does not identify the sūtra, the title of the text by Rong zom, nor which “gsang ’grel” (commentary on the Guhyagarbhatantra) is being referred to. The amount of information given here – especially for the sūtra citation – will not get one very far in trying to track down the originals that these excerpts come from. Moreover, not infrequently a Tibetan author will cite a scriptural passage verbatim, but attribute it to the wrong text or chapter.

There is a reason for this esoteric form of citation, however. The impenetrable shorthand that is typical of Tibetan citations was never intended to be self-sufficient as a reference. Traditional Tibetan writings were written with the expectation that a teacher will unpack the laconic citations for the students, including the names of the cited texts. Even so, when modern scholars research obscure works for which there is no extant tradition of oral commentary then sometimes not even learned lamas can be of assistance. The best that can be done in these cases is to simply record the citation and look for variations of it in other sources, and in the meantime to leave it an open question. In fact, most modern translations of Tibetan works contain at least a few citations for which the translator was unable to track down their sources. Finding the Actual Text

Once I have (some amount of) bibliographic information on a text, how do I locate the actual text in one of the Tibetan canonical collections?

The dilemma posed in the second question is helped by an abundance of digital and print reference materials, and therefore much easier to solve. In keeping with THDL’s emphasis on humanities computing and technologically driven research, the electronic resources devoted to the Tibetan canons will be presented first. The best resource currently on the internet for finding bibliographic information on texts in the Buddhist Kangyur and Tengyur is the Peking Tripitaka Online Search produced by Otani University in Kyoto; external link: http://web.otani.ac.jp/cri/twrp/tibdate/Peking_online_search.html. This resource is not only very convenient and portable, but it is actually the ideal way to search for titles because you do not need a text’s complete title in order to execute a search on it. The print resources, on the contrary, are alphabetized on the basis of the complete titles of the canonical works. If you only have an abbreviated title, which is often the case, the print resources can be very difficult to use. The Peking Tripitaka Online Search, however, is not bound by the alphabetical order of the texts in the canons and will search all words within its database for whatever title fragments you enter.

Peking Tripitaka Online Search contains information on titles in the Peking, Degé, and Narthang Kangyurs and Tengyurs, and for the so-called Golden Manuscript Tengyur (recently published in the PRC). It can be used to search for text titles based on the Extended Wylie Tibetan and the Kyoto-Harvard Sanskrit transcription systems. Again, one or two words of a title are enough to help you find the text you are looking for. Each search result provides the section of the canon in which your text is located, as well as its volume (poti) and pagination. Catalog numbers are also given for the Peking and Degé editions. To give an example, a search of the title fragment “rgyud bla ma” – a common abbreviation of the title of the Tibetan translation of the Uttaratantraśātra – yields five results. When faced with a number of records one needs to be discerning about selecting the relevant text. Criteria you should use in your decision include the appropriateness of the section of the canon, the genre of the text (i.e., sūtra, śātra, commentary, and so forth), and the like. The correct entry for the text from our example is formatted by the search engine as follows:

   * theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos / (mahAyAnottaratantrazAstra.)
   * P. No. 5525, sems tsam, phi 54b7-74b6 (vol.108, p.24-32)
   * D. No. 4024, sems tsam, phi 54b1-73a7. N phi 48b3-69a3. Kinsha 3524, phi 64b1 (p.33-3-1)

Armed with this information you can go directly to any of these editions and find this text with relative ease. This electronic search engine is indispensable for people needing to locate texts within the widely available Peking and Degé editions.

A digital catalog that treats even more editions of the canon and offers a comparative analysis of texts within each canon as well as between canons is currently being finalized by Phil Stanley of Naropa University and should be released by the end of 2004. It will be a detailed analytical database designed to compare the different editions along such parameters as their treatment of the different genres, duplicate texts, omitted texts, size variations of individual texts, and so on. The first stage of the public version will contain data on the Narthang, Derge (Tohoku), Peking, Coni, Lhasa, and Urga editions of the Kangyur and Tengyur. Negotiations are underway for this resource to be hosted on the Tibetan and Himalayan Digital Library.

The most comprehensive and detailed information about the texts in the Buddhist Kangyur and Tengyur currently available is found in print resources. Some of the reprint editions of the canons include their own indices and other reference materials, while comprehensive indices have been made of some of the other editions of the canon by scholars uninvolved in the actual publication of the collections themselves. Among these, the eight volume index of Dharma Publishing’s reprint of the eighteenth-century Degé Kangyur and Tengyur (The Nyingma Edition of the sDe-dge bKa'-'gyur and bsTan'gyur. Oakland, Calif.: Dharma Press, 1980) is particularly well-regarded. Pages 1-84 of volume One give the actual poti, page, side, and line data for the beginning of each text, cross-referenced for the Narthang, Peking, Derge (Tohoku), Coni, Lhasa, Urga, and Bechk Kanjurs, and for the Narthang, Peking, Derge (Tohoku), and Coni Tengyurs. That is to say, this cross-reference chart gives the volume data unique to each edition. The bulk of these eight volumes of reference materials provide detailed information about each text, including tables of contents, names of the translators and revisers, and bibliographic references to Western language translations. Volume eight has an author and translator index.

The eighteenth-century Peking Edition of the Kangyur and Tengyur (The Tibetan Tripitaka. Tokyo and Kyoto: Tibetan Tripitaka Research Foundation, 1955-1962) includes four volumes of reference materials (no. 165-168). The first three of these volumes are a volume-by-volume index of the contents of the Peking Edition. Each entry is described in terms of four fields: 1) the number of the work, referred to as the “P number.” beginning with the Kangyur (note: the numbering is sequential but not contiguous); 2) text title in Tibetan, Sanskrit, and also in Chinese or Japanese translation; 3) names of author, translator, and revisers; 4) pagination of the text both within the Peking edition's format; and within the edition in its original block-print form. Citations to the Peking edition are written, for example, vol. 108, 75-3-1 (some scholars use periods to separate these numbers). 75 refers to the page number within the volume, 3 to the folio number, and 1 to the line number of the folio in which the citation begins; 5) a list of the text's chapter titles (when they exist) and pagination; 6) footnotes. The footnotes are typically about comparisons with other versions of the text in other Tibetan canons, the Chinese canon, and Sanskrit editions. Volume 168, the final volume, is comprised of four different name indices: text title, author name, translator name, and text title of supplementary volumes (the Collected Works of Tsongkapa and Jangkya Rolpé Dorjé, vol. 152-164).

Some of the less widely distributed Kangyurs and Tengyurs are the subjects of detailed indices in print form. Many of these books also include well researched essays on the history and philology of their respective editions. Here are a few of the relevant bibliographic references:

   * Eimer, Helmut. Die Xerokopie Des Lhasa-Kanjur: Beschreibung Des Herstellungsverfahrens, Liste Der Bèande Description of Technical and Editorial Process, List of Volumes, Bibliographia Philologica Buddhica: Series Minor; 1. Tokyo: The Reiyukai Library, 1977.
   * International Academy of Indian Culture. Catalogue of the Lhasa Kanjur. Vol. 324, Śata-Piṭaka Series. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1983.
   * Vira, Raghu, and Géza Bethlenfalvy. A Catalogue of the Urga Kanjur in the Prof. Raghuvira Collection at the International Academy of Indian Culture. Vol. 246, Śata-Piṭaka Series. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1980.
   * Kun-mkhyen, 'Jigs-med-dbang-po. Co-Ne'i Bstan-'Gyur Dkar Chag. Par thengs 2. Ed., Kan-Su'u Grangs Nyung Mi Rigs Kyis Gna' Dpe. Lan-chou: Kan-su'u mi rigs dpe skrun khaçn, 1989.
   * Ngor-chen, Kun-dga’ bzang-po, and Helmut Eimer. The Early Mustang Kanjur Catalogue: A Structured Edition of the Mdo Sngags Bka' 'Gyur Dkar Chag and of Ngor Chen Kun Dga' Bzang Po's Bka' 'Gyur Ro Cog Gi Dkar Chag Bstan Pa Gsal Ba'i Sgron Me. Vol. Heft 45, Wiener Studien Zur Tibetologie Und Buddhismuskunde. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien, 1999.
   * Vogel, Claus, and Universität Bonn. Indologisches Seminar. Indo-Tibetan Section. The Brief Catalogues to the Narthang and the Lhasa Kanjurs: A Synoptic Edition of the Bka'-'Gyur-Rin-Po-Che'i-Mtshan-Tho and the Rgyal-Ba'i-Bka'-'Gyur-Rin-Po-Che'i-Chos-Tshan-So-So'i-Mtshan-Byang-Dkar-Chag-Bsdus Pa. Vol. Heft 40, Wiener Studien Zur Tibetologie Und Buddhismuskunde. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien, 1998.

Finding Sanskrit and Chinese Parallel Texts

How can I determine if there are extant Sanskrit and Chinese versions of certain texts in the Tibetan canons? And the reverse, If I have a canonical work in Sanskrit or Chinese, how do I determine the bibliographic information of the Tibetan translation? (This question is germane only to the Buddhist canons.)

The third question is about locating Sanskrit originals and Chinese translations of texts in the Tibetan canons; and finding Tibetan equivalents of Chinese and Sanskrit materials. The best resources for the former are the reference volumes that accompany the so-called Nyingma Edition of the Degé Kangyur and Tengyur. It does a fairly comprehensive job of identifying published Sanskrit editions of works in the Tibetan canon. The Peking canon is also good for giving the title and text number of works that are also in the Chinese canon. Moreover, many academic books based on Tibetan canonical materials do mention Sanskrit editions of the texts, when available. Find reputable and recent works on a topic of Buddhism you are interested in and comb their bibliographies for Sanskrit editions of materials in the Tibetan canons.

An excellent resource for working from the Chinese canon is the The Korean Buddhist Canon: A Descriptive Catalogue by Lewis R. Lancaster, in collaboration with Sung-bae Park (Berkeley: University of California Press\\, 1979). It does a fairly exhaustive job of giving the Tibetan titles and volume numbers of texts for which there is a Tibetan translation. This work has been digitized and will be available at the homepage of [[Charles Muller (www.acmuller.net) in the near future.

Fair Use Source: https://collab.itc.virginia.edu/access/wiki/site/3beced89-0962-4276-80a5-1b4cbe705e29/kangyur%20&%20tengyur%20text%20finding%20aids.html

tibetan_tripitaka.txt · Last modified: 2018/02/26 18:13 (external edit)